Gegevensbescherming

Privacybeleid van de Duitse Puli Club

Persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarop worden aangeboden.

Op grond van artikel 4, lid 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna "DSGVO" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaken door overdracht, verspreiding of anderszins, samenbrengen of met elkaar in verband brengen, beperken, uitwissen of vernietigen.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de onderdelen van derden die door ons worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens binnen hun eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. informatie over ons als de verantwoordelijke partij
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over de gegevensverwerking

I. informatie over ons als de verantwoordelijke partij

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

Duitse Puli Club e.V.
Barbarastr. 4a
48734 Reken
Duitsland

Telefoon: +49 174-9561045
E-mail: info@puli.de

Functionaris voor gegevensbescherming bij de provider:

Katja Möwius

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen recht

  • op een bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
  • onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (vgl. ook art. 16 DSGVO);
  • op het onmiddellijk wissen van de hen betreffende gegevens (vgl. ook art. 17 DSGVO), of, subsidiair, indien een verdere verwerking op grond van art. 17, lid 3 DSGVO noodzakelijk is, om de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO te beperken;
  • de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens aan andere aanbieders/verwerkers door te geven (cf. ook art. 20 DSGVO);
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 DSGVO).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie de aanbieder gegevens heeft verstrekt, in kennis te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die volgt uit artikel 16 en artikel 17, leden 1 en 18 DSGVO plaatsvindt. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Onverminderd dit, heeft de gebruiker een recht op informatie over deze ontvangers.

De gebruikers en betrokkenen hebben volgens art. 21 DSGVO ook het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die hen betreffen, voor zover de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6, lid 1 lit. f) DSGVO worden verwerkt. Vooral tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing is bezwaar ontvankelijk.

III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw tijdens het gebruik van onze website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en hierna geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze webruimteprovider doorgegeven. Deze zogeheten serverlogbestanden worden onder meer gebruikt om het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u onze website hebt opgeroepen (referrer URL), de website(s) van onze website de u bezoekt, de datum en het tijdstip van de afzonderlijke toegang, alsmede het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt, te verzamelen.

De op die manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens zullen uiterlijk na zeven dagen worden gewist, voor zover geen verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk van het wissen vrijgesteld totdat een incident definitief is opgelost.

Cookies

a) sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies bij onze aanwezigheid op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die de door u ingestelde internetbrowser op uw eindapparaat plaatst en opslaat. Via deze cookies wordt bepaalde informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, afzonderlijk verwerkt.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger, omdat het de verwerking van, bijvoorbeeld, de weergave van onze internetaanwezigheid in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO, voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het sluiten van een overeenkomst of voor de afwikkeling daarvan.

Indien de verwerking niet dient om een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons rechtmatig belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Deze sessiecookies worden gewist wanneer u uw internetbrowser afsluit.

b) Cookies van derden

Indien nodig worden ook cookies gebruikt van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken met het oog op reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.

De details hiervan, met name de doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke cookies van derden, zijn te vinden in de volgende informatie.

(c) Eliminatiemogelijkheid

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door een instelling van uw internetbrowser. U kunt cookies die al zijn opgeslagen ook op elk moment verwijderen. De hiervoor benodigde stappen en maatregelen hangen echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de instellingen van uw browser worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. Ook de hiervoor benodigde stappen en maatregelen hangen af van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Indien u echter de installatie van cookies verhindert of inperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website ten volle kunnen worden benut.

Klant account / registratie functie

Als u via onze website een klantenaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u bij de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, adres of email-adres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de afwikkeling van de overeenkomst of ten behoeve van de klantenservice (bijv. om u een overzicht te kunnen geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde kladblokfunctie te kunnen aanbieden). Tegelijkertijd slaan wij het IP-adres en de datum van uw registratie op, samen met de tijd. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

In de loop van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor deze verwerking gevraagd en zal naar deze verklaring inzake gegevensbescherming worden verwezen. De daarbij door ons verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de klantenrekening.

Voor zover u in deze verwerking toestemt is Artikel 6 lid 1 lit. a) DSGVO de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien het openen van de klantenrekening ook precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract dient, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking ook Art. 6 lid 1 lit. (b) DSGVO.

De aan ons gegeven toestemming voor de opening en het onderhoud van de klantenrekening kan worden herroepen overeenkomstig Art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst. Daartoe hoeft u ons alleen maar in kennis te stellen van uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens worden gewist zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is. Daarbij moeten wij echter wel de fiscale en commerciële bewaartermijnen in acht nemen.

Contactaanvragen / contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. De gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek - zonder de verstrekking ervan kunnen wij uw verzoek niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 lit. (b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist zodra uw vraag definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld bij een latere verwerking van de overeenkomst.

Gebruikersbijdragen, opmerkingen en beoordelingen

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of evaluaties, hierna "bijdragen" genoemd, op onze internetpagina's te publiceren. Indien u hiervan gebruik maakt, zullen wij uw bijdrage, de datum en het tijdstip van inzending verwerken en publiceren, alsook het door u gebruikte pseudoniem indien van toepassing.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1 lit. (a) DSGVO. U kunt de toestemming overeenkomstig Art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Daartoe hoeft u ons alleen maar in kennis te stellen van uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw adres en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een rechtmatig belang hebben om verdere actie te ondernemen of te ondersteunen indien uw bijdrage in de rechten van derden ingrijpt en/of anderszins onrechtmatig is.

De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1 lit. f) DSGVO. Ons rechtmatig belang is gelegen in in mogelijk noodzakelijke juridische verdediging.

Abonnement op artikelen

Als u bijdragen publiceert op onze website, bieden wij u ook de mogelijkheid om u te abonneren op eventuele vervolgbijdragen van derden. Om u per e-mail te kunnen informeren over deze vervolgbijdragen, verwerken wij uw email-adres.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1 lit. (a) DSGVO. De toestemmig voor dit abonnement kunt u overeenkomstig Art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Daartoe volstaat het ons op hoogte te brengen van uw herroeping of te klikken op de afmeldlink in de desbetreffende e-mail.

Google Maps

Oop onze website zetten wij Google Maps om onze locatie weer te geven en om een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering in de kader van het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Om de weergave van bepaalde lettertypes in onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen.

Als u in in onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken, worden uw gebruikersvoorkeuren en -gegevens verwerkt. Hierbij kunnen we niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

De aldus tot stand gebrachte verbinding met Google stelt Google in staat te bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de aanwijzingen moeten worden verzonden.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de corresponderende cookies in uw internetbrowser te blokkeren. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies".

Bovendien is het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie onderworpen aan de Gebruiksvoorwaardenvan Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de Algemene Voorwaarden voor Google Maps.

Verder biedt Google

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

meer informatie aan.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om interacties door geautomatiseerde toegang, bijv. door zgn. bots, te controleren en te voorkomen. Het gaat hier wederom om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door certificering in de kader van het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Hierdoor kan Google nagaan vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst te verlenen en te waarborgen.

De rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 lit. f), DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de veiligheid van onze website en in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt

https://policies.google.com/privacy

nadere informatie over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

Google lettertypen

Op onze website zetten wij Google Fonts in om externe lettertypes weer te geven. Ook dit is een dienst van Google LLC, Mountain View, California USA.

Door certificering in de kader van de EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Om de weergave van bepaalde lettertypes in onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in in optimalisering en de economische exploitatie van onze internetpresentie.

Door de verbinding met Google die tot stand komt wanneer u onze website oproept, kan Google vaststellen welke website uw verzoek heeft verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden doorgestuurd.

Google biedt

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

nadere informatie aan, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Matomo (voorheen: PIWIK)

Op onze website gebruiken wij Matomo (voorheen: "PIWIK"). Dit is een open source software, waarmee wij het gebruik van onze website kunnen analyseren. Uw IP-adres, de website(s) van onze website de u bezoekt, de website vanwaar u naar onze website bent gelinkt (referrer URL), de tijd die u op onze website doorbrengt en de frequentie waarmee u een van onze websites bezoekt, worden verwerkt.

Om deze gegevens te verzamelen, plaatst Matomo een cookie op uw eindapparaat via uw internet browser. Deze cookie is een week geldig.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in ide analyse en optimalisering van onze aanwezigheid op internet.

Wij gebruiken echter Matomo met de anonimiseringsfunctie "Automatisch IP's van bezoekers anonimiseren". Deze anonimiseringsfunctie maakt uw IP-adres twee bytes korter, zodat het onmogelijk is het toe te wijzen aan u of aan de internetverbinding die u gebruikt.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de opslag van de cookie te verhinderen door een instelling van uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Bovendien hebt u de mogelijkheid om de analyse van uw gebruiksgedrag te beëindigen door middel van de zogenaamde opt-out. Door de link aan te klikken

via de internetbrowser wordt een cookie opgeslagen op uw eindapparaat, waardoor verdere analyse wordt voorkomen. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op deze link moet klikken als u de cookies verwijdert die op uw eindapparaat zijn opgeslagen.

"Facebook" sociale plug-in

Wij plaatsen een plug-in van het sociale netwerk Facebook op onze website. Facebook is een internetdienst van facebook inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. in de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide "Facebook" genoemd.

Door certificering in de kader van de EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

garandeert Facebook dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze internetaanwezigheid.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectieve functies is beschikbaar bij Facebook

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

hieronder.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's die u op onze website bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het voor Facebook noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Indien u bij Facebook bent ingelogd wanneer u een van onze webpagina's met de plug-in bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie door Facebook herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar. Wanneer je bijvoorbeeld de zogenaamde "Like"-knop van Facebook gebruikt, wordt deze informatie in uw Facebook-gebruikersaccount opgeslagen en kan deze via het Facebook-platform worden gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt, ofwel het laden van de Facebook-plug-in verhinderen door een add-on voor uw internetbrowser in te zetten.

Facebook verstrekt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsopties in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is onder

https://www.facebook.com/policy.php

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

"Twitter" sociale plug-in

Wij zetten een plug-in van het sociale netwerk Twitter op onze website. Twitter is een internetdienst van Twitter inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, hierna "Twitter" genoemd.

Door certificering in de kader van het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

garandeert Twitter dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze internetaanwezigheid.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's die u op onze website bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Twitter in de VS. Om technische redenen is het voor Twitter noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Indien u bij Twitter bent ingelogd wanneer u een onze websites met de plug-in bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie over uw specifieke bezoek door Twitter herkend. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar. Wanneer u bijvoorbeeld de zogenaamde "Share"-knop van Twitter gebruikt, wordt deze informatie in uw Twitter-gebruikersaccount opgeslagen en kan deze via het Twitter-platform worden gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt, of de instellingen in uw Twitter-gebruikersaccount aanpassen.

Twitter verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is onder

https://twitter.com/privacy

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

YouTube

Wij zetten YouTube in op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna te noemen "YouTube".

Ook YouTube is een dochteronderneming van de eerder genoemde Google LLC in Mountain View, California in de USA, hierna te noemen "Google".

Door certificering in de kader van de EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google, en dus ook haar dochteronderneming YouTube, dat de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Wij gebruiken YouTube samen met de functie "Verbeterde privacymodus" om u video's te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze internetaanwezigheid. Volgens YouTube houdt de functie "Enhanced Privacy Mode" in dat de hieronder in meer detail beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden wanneer je daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "uitgebreide gegevensbescherming" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht, zodra u een onze internetpagina's oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de desbetreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u hebt bezocht. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het advertentienetwerk "DoubleClick" van Google.

Als u tegelijkertijdeen ingelogd bent op YouTube, zal YouTube de verbindingsinformatie toewijzen aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount aanpassen.

Met het oog op de functionaliteit en de analyse van gebruikersgedrag slaat YouTube permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband zijn bij Google te vinden bij de

https://policies.google.com/privacy

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

Jetpack - WordPress statistieken

in onze website zetten we Jetpack met de extensie "WordPress Stats" in. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Automattic inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS, hierna "Automattic" te noemen.

Door certificering in de kader van de EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active

garandeert Automattic dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Jetpack - WordPress Stats wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Jetpack - WordPress Stats slaat cookies op uw apparaat op via uw internet browser om gebruiksgedrag te analyseren.

Tijdens de verwerking worden uw IP-adres, de website(s) van onze website de u bezoekt, de website vanwaar u op onze website bent gekomen (referrer URL), de tijd die u op onze website doorbrengt en de frequentie waarmee u een van onze websites bezoekt, geregistreerd. De gegevens die tijdens het proces worden verzameld, worden opgeslagen op een Automattic server in de VS. Uw IP-adres wordt echter onmiddellijk na de verwerking en voordat het wordt opgeslagen, geanonimiseerd.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de opslag van de cookie te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Google AdWords met conversie tracking

in onze website zetten wij de reclamecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversietracking in. Ook dit is een dienst van Google.

Door certificering in het kader van het EU-VS-privacyschild ("EU-VS-privacyschild")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Wij gebruiken conversietracking voor het gericht adverteren van ons aanbod. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, slaat de conversietracking die wij gebruiken een cookie op uw eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om ons statistieken over het bezoek aan onze website te verstrekken. Bovendien ontvangen wij hierdoor informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina's van onze website die vervolgens zijn opgevraagd. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, zullen u echter op deze manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of inperken door de instellingen van uw internetbrowser. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant, bijvoorbeeld de helpdesk.

Verder biedt Google ook

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

nadere informatie over dit onderwerp en in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Voorbeeld van een gegevensbeschermingsverklaring van het advocatenkantoor Weiß & Partner

This post is also available in: Duits Engels

Comments are closed.